Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

Privacybeleid Leenders Loopbaancoaching/Vindjebron

Leenders Loopbaancoaching, gevestigd aan Dijkgravenlaan 9, 2352 RN Leiderdorp, heeft dit privacyreglement opgesteld om vast te leggen op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt bij Leenders Loopbaancoaching. Zij hecht het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en daarmee aan de privacy van degenen die persoonsgegevens aan Leenders Loopbaancoaching verstrekken.

Doel
Leenders Loopbaancoaching verwerkt de gegevens die door de opdrachtgever en/of de betrokkene worden verstrekt en gegevens die tijdens de dienstverlening worden verzameld. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de activiteiten en producten, inclusief de rapportages en verantwoording daarvan aan de betrokkene en de opdrachtgever. Daarnaast is de gegevensverwerking nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, dus om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Leenders Loopbaancoaching verwerkt de persoonsgegevens zoals beschreven, ten behoeve van:
• Loopbaanbegeleiding
• Coaching
• Outplacementbegeleiding
• Re-integratie
• Opleidingen/ trainingen
Persoonsgegevens die wij verwerken
Leenders Loopbaancoaching verwerkt persoonsgegevens doordat een betrokkene gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens door de opdrachtgever of een betrokkene aan ons worden verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW-gegevens: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
• Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit.
• Gegevens opdrachtgever
• Gegevens werkgever
• Gegevens die verband houden met het traject, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

Voorwaarden
Leenders Loopbaancoaching zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Leenders Loopbaancoaching registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.
Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
• De betrokkene zijn of haar toestemming heeft verleend. Met het aangaan van het traject of de dienstverlening bij Leenders Loopbaancoaching stemt de betrokkene in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens.
• De gegevens verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is om een wettelijke verplichting na te komen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Leenders Loopbaancoaching verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers en betrokkenen aan derden, behalve als:
• Dit als zodanig in dit reglement is aangegeven,
• Leenders Loopbaancoaching daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht.
• Dit naar oordeel van Leenders Loopbaancoaching noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen.

Bewaartermijn
Leenders Loopbaancoaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
Adres > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
E-mailadres > 7 jaar > fiscale bewaarplicht
Telefoonnummer > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

Inzage en aanpassing

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn of haar persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. De betrokkene heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens door Leenders Loopbaancoaching en heeft de betrokkene het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden cq. worden verstrekt. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene.

De betrokkene heeft het recht om te verzoeken om vernietiging of aanpassing van de tot de persoon herleidbare gegevens. Daartoe dient de betrokkene een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij Leenders Loopbaancoaching in te dienen. Binnen een maand na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

De gegevens feitelijk onjuist zijn.
De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn.
De gegevens niet ter zake dienend zijn.
De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer het verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd vernietigt Leenders Loopbaancoaching de gegevens binnen 1 maand na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Klachtenprocedure

Indien betrokkene of opdrachtgever van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de betrokkene of opdrachtgever zich wenden tot Leenders Loopbaancoaching.

Leenders Loopbaancoaching werkt volgens de gedragscode van de NOLOC, waarin werkwijze en termijnen zijn vastgelegd.
Marian Leenders is de functionaris Gegevensbescherming van Leenders Loopbaancoaching. Zij is te bereiken via info@leendersloopbaancoaching.nl